ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Goedewaagen Gouda B.V. te Nieuw Buinen

 

Artikel 1: toepasselijkheid

 1. Deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden, hierna te noemen de ‘voorwaarden’, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen tussen de besloten vennootschap Goedewaagen Gouda B.V. gevestigd te Nieuw Buinen, hierna te noemen ‘Goedewaagen’, en ‘afnemer’, tenzij daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is afgeweken.
 2. Onder ‘afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon aan wie Goedewaagen een aanbieding heeft gericht, die aan Goedewaagen opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten of het leveren van zaken of anderszins met Goedewaagen een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Verwijzing door afnemer naar eigen inkoop of andere algemene voorwaarden waar ook vermeld- wordt niet aanvaard, tenzij Goedewaagen toepassing van de algemene voorwaarden van afnemer uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Bij aanvaarding van aanbiedingen, geven van opdrachten of het plaatsen van bestellingen door afnemer, erkent afnemer de toepasselijkheid van de voorwaarden.

 

Artikel 2: offertes

 1. Tenzij uitdrukkelijk bij aanbiedingen anders is vermeld, zijn alle aanbiedingen van Goedewaagen vrijblijvend en slechts geldig gedurende een termijn van 30 dagen vanaf de datum van de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Orders, overeenkomsten en afspraken zijn voor Goedewaagen eerst bindend, nadat zij, door een daartoe bevoegd persoon, schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Goedewaagen betracht zorgvuldigheid bij het uitbrengen van adviezen, het maken van berekeningen en/of tekeningen en andere diensten. Goedewaagen is op generlei wijze aansprakelijk voor toepassing van door haar gegeven adviezen, gemaakte berekeningen en/of tekeningen.
 4. Bij het sluiten van de overeenkomst is Goedewaagen gerechtigd een aanbetaling van maximaal 50% verlangen of kan zij voldoende zekerheid verlangen voor betaling van een overeenkomst. Weigering van afnemer de aanbetaling te doen of de verlangde zekerheid te stellen geeft Goedewaagen het recht deze opdracht te weigeren.
 5. Alle opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Prijsopgaven zijn exclusief BTW en heffingen. Bijkomende kosten, zoals verpakkingen e.d. worden door Goedewaagen in rekening gebracht.
 6. Prijswijzigingen op grond van onvoorziene omstandigheden of gestegen kosten na het sluiten van de overeenkomst, doch voor de levering opgetreden, kan Goedewaagen aan ‘afnemer’ met inachtneming van wettelijke bepalingen doorberekenen. Dergelijke prijsverhogingen vormen geen grond de overeenkomst met Goedewaagen te ontbinden.

 

Artikel 3: levering/levertijden

 1. Door Goedewaagen opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient afnemer Goedewaagen schriftelijk, met aangetekend schrijven, in gebreke te stellen met inachtneming van een redelijke termijn waarbinnen Goedewaagen alsnog kan nakomen.
 2. Zodra zaken bij Goedewaagen ter afhaling dan wel bezorging gereed staan of de uit de dienstverlening voortvloeiende werkzaamheden zijn voltooid, gelden zaken als geleverd en diensten als verleend.
 3. Afnemer is verplicht een levering op een eerder tijdstip dan door Goedewaagen opgegeven te accepteren. Goedewaagen kan verkochte zaken in gedeelten leveren en factureren.

 

Artikel 4: annuleringen

 1. Indien afnemer de opdracht annuleert en/of zaken weigert af te nemen, is hij verplicht de door Goedewaagen reeds gemaakte kosten te vergoeden, alsmede aan Goedewaagen tenminste een derde van het orderbedrag te betalen. Goedewaagen behoudt daarnaast het recht volledige schadevergoeding van afnemer te vorderen.

 

Artikel 5: overmacht

 1. Overmacht is elke omstandigheid die de normale nakoming van een verbintenis verhindert, welke omstandigheid niet aan Goedewaagen is toe te rekenen. Als zodanige omstandigheden gelden ondermeer maar niet uitsluitend: stakingen, een algemeen gebrek aan grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, maatregelen van overheidswege, algemene storingen in de energievoorzieningen, stormschade, algemene vervoersproblemen etc.
 2. Goedewaagen kan zich ook op overmacht beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert ontreedt nadat Goedewaagen de op haar rustende verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gedurende de toestand van overmacht worden alle verplichtingen van Goedewaagen zonder rechterlijke tussenkomst opgeschort. Indien voornoemde periode langer dan drie maanden duurt, kunnen beide partijen de overeenkomst met inachtneming van artikel 5d ontbinden zonder daartoe schadeplichtig te raken.
 4. Heeft Goedewaagen bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan kan zij deze prestatie afzonderlijk factureren, dan wel reeds aanwezige zaken leveren en factureren, behoudens voor zover deze dat leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 6: risico en eigendomsovergang

 1. Afnemer draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mochten ontstaan vanaf het moment van levering of vanaf het moment waarop het transport aanvangt. Afnemer is gehouden voormeld risico op voldoende wijze te verzekeren.
 2. Afnemer is verplicht vanaf de levering tot het moment van volledige betaling de geleverde zaken op zijn kosten tegen de gebruikelijke risico’s en op normale voorwaarden te verzekeren en verzekerd te houden.
 3. Op verzoek van afnemer kan Goedewaagen het risico van breuk tijdens transport overnemen tegen betaling van afnemer van een premie van 1,5% van de netto factuurwaarde, doch uitsluitend indien Goedewaagen deze zaken heeft verpakt en het vervoer niet door of namens afnemer geschiedt.
 4. Geleverde zaken blijven eigendom van Goedewaagen tot het moment waarop alle krachtens overeenkomst aan afnemer verrichtte diensten, geleverde zaken, nog te verrichten diensten en nog te leveren zaken, met inbegrip van rente en kosten door afnemer zijn betaald.
 5. Goedewaagen kan bij uitblijven van tijdige betaling, ingeval van faillissement, surseance van betaling, opschorting van betaling of overlijden van afnemer (natuurlijke persoon), de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbinden en door hem geleverde en onbetaald gebleven zaken terugnemen zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn. In dit laatste geval verleent afnemer aan Goedewaagen onvoorwaardelijk vrije toegang tot geleverde zaken.
 6. Zolang afnemer geen eigenaar van geleverde zaken is, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde daarop enig recht verlenen. Verkoop aan derden door afnemer in het kader van normale bedrijfsuitoefening is toegestaan.

 

Artikel 7: reclame

 1. Reclames dienen uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering van de zaken, verrichting van diensten of ontvangst van facturen schriftelijk bij Goedewaagen te zijn aangemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
 2. Voor reclames van bij de aflevering niet zichtbare gebreken geldt een uiterste termijn van 3 maanden, terwijl bij ontdekking binnen 8 dagen nadien de klachten bij Goedewaagen moeten zijn ingediend op de wijze als bepaald in art. 7a.
 3. Na het verstrijken van voormelde termijnen wordt afnemer geacht de geleverde zaken, verrichte diensten of ontvangen factuur te hebben goedgekeurd. Klachten nadien worden door Goedewaagen niet meer in behandeling genomen.
 4. Indien Goedewaagen een reclame gegrond bevindt, is zij gehouden ondeugdelijke zaken te vervangen, afnemer heeft daarnaast geen recht op schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of bewuste schuld van Goedewaagen.
 5. Indien Goedewaagen op grond van ar. 7d zaken vervangt, worden de vervangen zaken haar eigendom zonder dat afnemer aanspraak op enige vergoeding heeft. Indien afnemer de vervangen zaken reeds heeft gebruikt, dan kan Goedewaagen een redelijke gebruiksvergoeding in rekening brengen.

 

Artikel 8: aansprakelijkheid

 1. Voor directe of indirecte schade aan personen, zaken of het bedrijf van afnemer en/of derden als gevolg van gebreken in door Goedewaagen geleverde zaken en/of diensten is Goedewaagen niet aansprakelijk, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van haar, haar personeel of derden waarvan zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
 2. De aansprakelijkheid van Goedewaagen is daarbij beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Vindt uitkering van de schade door de verzekeraar niet plaats of biedt de verzekering geen dekking, dan is de aansprakelijkheid van Goedewaagen beperkt tot de waarde van de betreffende zaak of dienst.
 3. Goedewaagen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat het in voorraad hebben, verhandelen en dergelijke van de geleverde zaak inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde.

 

Artikel 9: betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen geschieden alle leveringen à contant of onder rembours. Indien partijen geen contante betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum. Elke betalingstermijn vormt een fatale termijn. Betaling dient in alle gevallen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Betalingen moeten ten kantore van Goedewaagen geschieden.
 2. Door afnemer gedane betalingen strekken in eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, voorts tot afdoening van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs indien afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een jongere factuur.
 3. Afnemer is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand of, indien de wettelijke handelsrente (art. 6:119a BW) hoger mocht zijn, deze wettelijke handelsrente.
 4. Indien afnemer jegens Goedewaagen in verzuim is, is zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd. Redelijke kosten worden bepaald conform Aanbeveling 2 van Commissie Voorwerk II.
 5. Indien Goedewaagen ter verkrijging van betaling rechtsmaatregelen treft, dan komen alle daartoe gemaakte kosten voor rekening van afnemer, ook in het geval bij vonnis of arrest de proceskosten niet of niet geheel aan Goedewaagen worden toegewezen.
 6. Bij betalingsonmacht van afnemer, faillissement, surseance van betaling, toepassing wettelijke schuldsanering, staking of overdracht van de onderneming door afnemer, zijn alle vorderingen van Goedewaagen geheel en terstond opeisbaar. Alsdan heeft Goedewaagen het recht alle overeenkomsten met afnemer te beëindigen of voor de nakoming voldoende zekerheid te verlangen, zonder dat Goedewaagen daartoe jegens afnemer schadeplichtig wordt.

 

Artikel 10: intellectuele eigendom

 1. Alle door Goedewaagen gemaakte ontworpen en geproduceerde modellen, tekeningen en ontwerpen blijven haar eigendom en mogen door afnemer niet worden verveelvoudigd, tenzij Goedewaagen daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.
 2. Afnemer garandeert het respecteren van intellectuele eigendomsrechten van derden indien afnemer aan Goedewaagen zaken of modellen voor productie door Goedewaagen ter beschikking stelt. Wordt Goedewaagen wegens het plegen van inbreuk op rechten van derden in rechte aangesproken, dan vrijwaart afnemer Goedewaagen voor alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van rechtsbijstand welke naar het oordeel van Goedewaagen noodzakelijk zijn.
 3. Hulpmiddelen welke Goedewaagen voor de productie van zaken gebruikt en daartoe op kosten van afnemer speciaal aanschaft, zoals matrijzen, stempels, modellen en gereedschappen, blijven eigendom van Goedewaagen.

 

Artikel 11: toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing
 2. Voor zover de wet het toelaat worden alle geschillen ter beoordeling voorgelegd aan de rechtbank te Assen.

 

Hier kunt u onze algemene voorwaarden downloaden »